तालिबान २.० : नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्छ, कस्तो नीति लिने ?

Home तालिबान २.० : नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्छ, कस्तो नीति लिने ?

तालिबान २.० : नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्छ, कस्तो नीति लिने ?

https://www.onlinekhabar.com/2021/09/1011747?fbclid=IwAR3ds2_UzU5ajY54HbIF4did6wBycrFV4QkU5K4oKRZz6Qw8GZBkxe9yGpA